ෆේස්බුක් වීඩියෝ බාගත කරන්න

ෆේස්බුක් වීඩියෝ බාගැනීම්

මෙන්න ඔබ ෆේස්බුක් හරහා වීඩියෝ බාගත කළ හැකිය සියලුම ජංගම උපාංග සහ පරිගණක සඳහා බාගත, ෆේස්බුක් වීඩියෝ ඔබට MP4 ආකෘතියෙන් නොමිලේ බාගත හැකිය.

ෆේස්බුක් වෙතින් වීඩියෝ බාගැනීමට කෙසේද?

01. ඔබ බාගැනීමට අවශ්ය වීඩියෝවයේ URL පිටපත් කරන්න.
02. අපගේ මෙවලම් පෙට්ටියේ ෆේස්බුක් වීඩියෝ වල URL පොත අලවන්න.
03. බාගැනීම් බොත්තම ඔබන්න.
04. වීඩියෝව දැන් දර්ශණය වනු ඇත, ඔබ කළ යුතු සියල්ල බාගැනීමේ බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.